Zgodnie z informacjami zawartymi w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, autorstwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2022 roku, duże przedsiębiorstwa odpowiadają za ponad 22% udziału w PKB. Co więcej, liczba osób pracujących w tej kategorii biznesu przekracza 3 miliony. To pokazuje, że firmy o statusie dużego przedsiębiorstwa odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu krajowej gospodarki. Jednak, z ogromnymi możliwościami wiążą się również pewne wymagania. Jakie?

Jak uzyskać status dużego przedsiębiorcy?

Pierwsze restrykcje dotyczą samej struktury opisywanego podmiotu. Status dużego przedsiębiorcy wymaga bowiem spełnienia kilku podstawowych kryteriów.

W konsekwencji, podmiot aspirujący do tego miana zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych równy lub wyższy równowartości 50 milionów euro w złotych, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat osiągnęły, lub przekroczyły równowartość 43 milionów euro w złotych.

Dodatkowo, wspomniane parametry powinny być zrealizowane w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych. Jest to zatem przykład wstępnego ograniczenia i zobowiązania wobec wszystkich podmiotów ubiegających się o status dużego przedsiębiorcy. Kolejne uwarunkowania dotyczą już sytuacji zawierania transakcji handlowej. Jakie obowiązki prawne ciążą na zainteresowanych?

Konsekwencje prawne statusu dużego przedsiębiorcy, czyli obowiązek oświadczenia

Jednym z najważniejszych obligacji jest właśnie obowiązek składania specjalnego oświadczenia, które informuje partnerów biznesowych o statusie dużego przedsiębiorcy. W tym kontekście wyróżnia się 3 możliwe warianty. Pierwszym z nich jest przekazanie informacji na temat posiadania statusu dużego przedsiębiorcy. Jednak, samo wydanie komunikatu to za mało!

Bardzo ważnym aspektem jest sam moment złożenia deklaracji. Wyżej przedstawiony scenariusz wymaga zatem przekazania informacji już w momencie zawarcie pierwszej transakcji z kontrahentem. Druga opcja dedykowana jest uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Taki komunikat należy złożyć najpóźniej w momencie zawarcia pierwszej transakcji handlowej po uzyskaniu statusu. Informacja o utracie statusu dużego przedsiębiorcy doręczana jest najpóźniej przy okazji zawarcia pierwszej transakcji handlowej po utracie statusu.

Samo oświadczenie ma charakter jednokrotny i odpowiada formie zgodnej z formą zawieranej transakcji. Co w przypadku, gdy podmiot nie dotrzyma wyznaczonych terminów składania oświadczenia lub dokument będzie niezgodny z bieżącą sytuacją?

Odpowiedź na to pytanie zawiera Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ustawodawca przewidział bowiem karę grzywny w wysokości od 20 zł do nawet 5000 złotych!

Termin zapłaty

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na relacje biznesowe, jest termin uregulowania należności. Status dużego przedsiębiorcy aktywuje bowiem specjalne zabezpieczenia, które mają na celu ochronę płynności finansowej kontrahentów.

Jeżeli wierzycielem podmiotu ze statusem dużego przedsiębiorstwa, jest kontrahent z kategorii MŚP, termin uregulowania płatności zawarty w sporządzonej umowie nie może przekraczać 60 dni. Sprawdź, jak status dużego przedsiębiorstwa wpływa na instytucje partnerskie i powiązane: https://pragmago.pl/porada/status-duzego-przedsiebiorcy-jak-go-ustalic-i-co-oznacza/.